Liga za duševné zdravie SR

Aktivity

Školenie: Multiplikácia programu Duševné zdravie na stredných školách
Aktivita ukončená!

Program:

1. téma: Som normálna(y)?

Téma sa venuje duševnému zdraviu/duševným poruchám, rozdielom medzi psychológom a psychiatrom a mýtom spätým s duševnými poruchami.

2. téma: Priateľov si vyberáme, rodinu nie.

Téma sa venuje medzigeneračným problémom.

3. téma: Nikto nie je dokonalý.

Stretnutie je venované problematike stresu a možnostiam jeho zvládania (desatoro duševného zdravia).

4. téma: Yes, I am (aj jem).

O ideáloch krásy, sebaobraze a poruchách príjmu potravy.

5. téma: Verím – neverím si.

Obsahom sú rozdiely medzi smútkom a depresiou a problematika riešenia problémov svojich a problémov v mojom okolí.

Vzdelávanie je určené pracovníkom pôsobiacim na stredných školách a to:

* školským psychológom,
* poradenských psychológom z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie (ďalej len CPPPaP).

Lektori:
MUDr. Dušan Alakša, MUDr. Magdalena Frecer, Mgr. Iva Gacíková,, Mgr. Anton Heretik, PhD., Mgr. Viera Jamrišková, Mgr. Dita Leczová, Mgr. Lenka Práznovská

Termíny:
V súčasnosti nie sú žiadne aktuálne termíny školení.

V prípade záujmu o účasť nás kontaktujte na e-mailovej adrese dusevnez@dusevnez.sk
a budete zaradení do adresára. V prípade aktuálnych termínov Vás následne budeme kontaktovať priamo.

Odborný workshop: Základy intervencie pri suicidálnom správaní adolescentov

Program:

Suicidalita

Čo všetko patrí k suicidálnemu správaniu? Od suicidálnych myšlienok k suicidálnemu správaniu. Typické príznaky. Ako hovoriť so stredoškolákom, ktorý vykazuje známky samovražedného správania? Myslí to vážne? – Ako to rozoznať? A je to vôbec dôležité? Vhodné a menej vhodné intervencie.

Depresia

Najčastejšia príčina suicidálneho správania. Ako ju rozoznať? Najčastejšie príznaky. Špecifiká depresie u mladších adolescentov. Možné intervencie.

Poruchy osobnosti, ktoré súvisia s vyšším rizikom samovražedného správania.

Závislosti

Prejavy správania a prežívania, ktoré môžu súvisieť s poruchami osobnosti s vyšším rizikom suicidálneho správania.

Iné významné faktory

Rizikové skupiny z hľadiska suicidálneho správania. Napodobňovanie vzorov – idolov i správania kamarátov i spolužiakov. Môže suicidálny pokus či dokonaná samovražda podnietiť ďalších žiakov k samovražednému správaniu? Rizikové skupiny adolescentov vzhľadom k sebapoškodzovaniu a suicidálnemu správaniu.

Krízová intervencia

Všeobecné zásady krízovej intervencie v prípade suicidálneho správania smerom k osobe so suicidálnym správaním, rodine a spolužiakom.

Prípadová štúdia

Ako by sme mohli postupovať?

Workshop je určený pracovníkom pôsobiacim na stredných školách, a to:

* školským psychológom,
* poradenských psychológom z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP).

Lektori:
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., MUDr. Andrea Heretiková Marsalová, Mgr. Anton Heretik, PhD.

Termíny:
V súčasnosti nie sú žiadne aktuálne termíny školení.

V prípade záujmu o účasť nás kontaktujte na e-mailovej adrese dusevnez@dusevnez.sk a budete zaradení do adresára. V prípade aktuálnych termínov Vás následne budeme kontaktovať priamo.

Kontaktná osoba pre všetky aktivity projektu „Duševné zdravie na stredných školách“:
Projektová manažérka: Bc. Simonne Vaďurová, dusevnez@dusevnez.sk
Generálny partner projektu

www.nadaciaslsp.sk

Liga za duševné zdravie SR ďakuje generálnemu partnerovi Nadácii Slovenskej sporiteľne za podporu projektu Duševné zdravie na stredných školách. Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila realizáciu tohto projektu v roku 2010 a 2011.