Liga za duševné zdravie SR

Projekt EÚ

Moduly projektu

Moduly projektu

Výstupom podaktivít v projekte bude vytvorený program celoživotného vzdelávania sociálnych zručností pre zdravotníckych pracovníkov s dôrazom na duševné zdravie. Na základe predbežnej analýzy potrieb boli ako súčasť tohto programu vzdelávania predbežne navrhnuté tieto vzdelávacie moduly – celky: MODUL 1 – Duševné zdravie Podpora a ochrana duševného zdravia Výskyt duševných porúch Epidemiológia duševných porúch MODUL 2 – Duševné poruchy […]

Európsky projekt

Európsky projekt

Názov projektu: Sociálne zručnosti pre zdravotníckych pracovníkov s dôrazom na duševné zdravie Konkrétny cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Popis projektu: Liga za duševné zdravie SR je mimovládna organizácia, ktorej hlavným cieľom je ochrana a podpora duševného zdravia populácie SR. Na základe svojich skúseností identifikovala nárast počtu ľudí […]