Liga za duševné zdravie SR

História 2011

VÝSLEDKY VÝZVY HĽADÁ SA TALENT 2011

Liga za duševné zdravie SR a farmaceutická spoločnosť Pfizer v apríli tohto roka oslovili sieť nemocničných zariadení (psychiatrické oddelenia, ambulancie, denné psychiatrické stacionáre) a sieť mimonemocničnej psychiatrickej starostlivosti (občianske združenia, komunitné zariadenia, ktoré sa venujú starostlivosti o duševne chorých pacientov), s prosbou zapojiť sa do celoslovenskej výtvarnej výzvy

Hľadá sa talent

Cieľom bolo podporiť rozvoj arteterapie v psychiatrických zariadeniach, ktorá je významným fenoménom úspešnosti psychiatrickej liečby. Zároveň oceniť zmysluplnosť tejto práce a podporiť individuálnych autorov, ktorým pri ich psychických poruchách pomáha krásna záľuba – výtvarná tvorivosť.
Do výzvy sa zapojilo 58 autorov z celého Slovenska a zaslaných bolo 260 diel v rôznych výtvarných technikách.
Podľa vyhlásených kritérií bolo v tohtoročnej výzve ocenených 10 autorov v týchto kategóriách kategóriách :

TALENT

1. ROMAN MACHOVIČ – Banská Bystrica
2. LENKA TOMKOVÁ –
3. ROBERT KAČÁNEK – Stará Ľubovňa

LAUREÁT

1. BEDŘICH MATOUŠEK
2. VÁCLAV RYBA
3. STANISLAVA BRATKOVÁ
4. ZUZANA EBRINGEROVÁ

ČESTNÉ UZNANIE

5. VIERKA KULIŠEVOVÁ
6. SYLVIA MIKOLÁŠKOVÁ
7. MAGDA HANOVÁ

Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční pri príležitosti výstavy „Hľadá sa talent „, ktorá sa uskutoční na jeseň 2011. O presnom termíne výstavy Vás budeme včas informovať.

Kontakt:
Mgr. Naďa Kančevová,
Liga za duševné zdravie SR, Ševčenkova 21, Bratislava,
Telefón: 0907 217 236, 0905 251 639
mail: galeria@dusevnez.sk

Slávnostný koncert pri príležitosti odovzdávania ocenení za podporu duševného zdravia
(22. marca v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca)

Odborníci dávno vedia, že telesné a duševné zdravie sú spojené nádoby a hoci sa o dôležitosti zdravia hovorí často, mnohokrát si prajeme „na zdravie“, ale starostlivosť o duševné zdravie stále podceňujeme.

Ľudia trpiaci duševnou poruchou sú často nepochopení a spoločnosť ich vyčleňuje na okraj. Predsudky a stigma príliš často oslabujú rozvoj programov starostlivosti o duševné zdravie, čo odráža aj stav poskytovaných služieb u nás na Slovensku.
STIGMA spojená s duševnými poruchami vytvára „začarovaný kruh“. Človek sa bojí vyhľadať odbornú pomoc a tak sa liečba častokrát zbytočne komplikuje. Preto aj Liga za duševné zdravie realizuje informačné kampane pre slovenskú verejnosť.

Slávnostný koncert moderovala Jarmila Hargašová

Privítanie vzácnych hostí: premiérka Vlády SR pani Iveta Radičová, primátor Bratislavy pán Milan Vtáčnik, predseda Správnej rady Ligy pán Martin Knut

Predseda Predstavenstva Ligy za duševné zdravie SR, Mgr. Martin Knut
Z jeho príhovoru:
Tabuizácia tém duševného zdravia a z toho plynúca stigmatizácia pacientov sú stále hlavné prekážky úspešnej liečby a aj príčiny sociálnej izolácie ľudí s duševnými poruchami. Informovanosť a vzdelávanie verejnosti sú účinným prostriedkom destigmatizácie a vytvárania priaznivejších podmienok pre sociálnu inklúziu, čiže pre znovu začlenenie ľudí s duševnými poruchami do života , k svojim rodinám, do aktívnej práce … Preto rád aj touto cestou ďakujem všetkým spolupracujúcim médiám, ktoré kvalitne a hlavne korektne spracovávajú ťažké témy duševného zdravia . Ďakujem ľuďom spolupracujúcim s Ligou za duševné zdravie, ktorí svojou osvietenou prácou pomáhajú vytvoriť komunitnú sieť sociálnych služieb, ktorá je u nás stále veľmi „deravá“. Pacienti potrebujú pre mäkké pristátie sieť služieb ako sú denné stacionáre či chránené pracoviská, aby našli stratenú cestu späť k bežnému životu. Dnešný koncert a oceňovanie je verejným uznaním kvality ich práce. Za všetkých, ktorým práca Ligy za duševné zdravie uľahčuje život vám ďakujeme.

Prácu Ligy za duševné zdravie si všimla a ocenila aj pani Kate Sedgwick, manželka veľvyslanca Spojených štátov amerických. Navštívila Ligu a oboznámila sa s jej širokým spektrom aktivít. Príhovorom pozdravila návštevníkov koncertu.

Cena Ligy za duševné zdravie za prínos pre duševné zdravie združeniam alebo jednotlivcom

Cenu odovzdala premiérka Vlády SR pani Iveta Radičová

Z príhovoru pani Radičovej: Cenu Ligy za duševné zdravie pre združenia a jednotlivcov udeľuje Správna rada LDZ na základe nominácií orgánov Ligy a členov Ligy. Tento rok ju udelila „in memoriam“ riaditeľke Ligy za duševné zdravie ALEXANDRE FISCHEROVEJ, ktorá sa roky snažila v rámci ligových aktivít prekonávať predsudky a postupne znižovať diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami na Slovensku.
Riaditeľka Ligy za duševné zdravie zomrela po krátkej a zákernej chorobe, ktorá zobrala mamu dvom deťom, manželku a vynikajúcu riaditeľku.
Mnoho kolegov a spolupracovníkov Ligy vyjadrilo krásne slová uznania o ľudských a profesionálnych kvalitách Alexandry Fischerovej. Česť jej pamiatke! “

Cenu preberá manžel Vlado Fischer

Cena Ligy pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia“

Cenu odovzdala Dr. Janu Štúrovú, členka Správnej rady Ligy za duševné zdravie a riaditeľku Občianskeho združenia „Pomoc ohrozeným deťom – Centrum NÁDEJ“

„Správna rada vyberala tento rok z viacerých nominácií. Napríklad Ivana Ježíka a neziskovú organizáciu VOICES, televíziu MISTRAL z Michaloviec a jej redaktorku Janku Fedorovú, časopis Humanita, ktorý vydáva Slovenská humanitná rada a Mgr. Janku Rusňákovú – šéfredaktorku Hornonitrianskych novín MY- Prieboj.
Držiteľom „Ceny Ligy za duševné zdravie SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia“ sa na základe nominácií orgánov Ligy a členov Ligy a na základe rozhodnutia Správnej rady LDZ sa stáva: FUN RADIO – za dlhoročné kvalitné a korektné spracovávanie tém o duševnom zdraví a duševných poruchách. Za ústretovú propagáciu myšlienok LDZ SR, a za dobrú spoluprácu v oblasti komunikácie s verejnosťou.“

Pán B. Kollár preberá cenu za FUN rádio

Cena za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia

Kancelária WHO na Slovensku odovzdala Cenu za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia.

MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku, odovzdáva ocenenie

Cenu získava nezisková organizácia DSS MOST. Dom sociálnych služieb MOST, n.o. realizuje svoju víziu cesty ku samostatnosti pre ľudí s duševnou poruchou už celé roky. Cesty vedú cez rehabilitačné stredisko, chránenú kaviareň „Medzi nami“, sociálne poradenstvo a psychologickú ambulanciu.
Cesta k samostatnosti sa začína už počas pobytu klienta v nemocnici kontaktom so sociálnym poradcom. Po prepustení môže navštevovať rehabilitačné stredisko, kde znovu získa návyk na denný režim, spozná nových ľudí, naučí sa sociálnym zručnostiam, precvičí pamäť, pozornosť a myslenie. Odtiaľ jeho cesta môže smerovať na chránené pracovisko, kde získa pracovné návyky v prostredí, ktoré rešpektuje jeho stav a možnosti. Podporované bývanie je logické doplnenie komplexnej starostlivosti. Mostu sa podarilo zrealizovať v Petržalke chránenú kaviareň „MEDZI NAMI“ a nedávno otvorili aj prvé chránené bývanie v kraji. Za tieto vynikajúce úspechy im patrí naše uznanie a vďaka.“

PhDr. Andrea Beňušková, riaditeľka DSS MOST a Juraj Marendiak

Slovo na záver…

Riaditeľ Psychiatrickej nemocnice v Pezinku Doc. MUDr. Pavol Černák, PhD.

Stigmatizácia predstavuje akúsi „druhú chorobu“ okrem vlastnej duševnej poruchy a je silnou bariérou pri začleňovaní pacientov späť do spoločnosti. Je to aj preto, že duševná porucha nie je taká čitateľná a pochopiteľná ako telesné ochorenie. Nedostatok informácií o chorobách, ich priebehu a liečení je živnou pôdou pre nesprávne predstavy a mýty. Liga za duševné zdravie každoročne organizuje informačné kampane, aby korigovala tieto mýty a nepravdy. Aj dnešný koncert je vyvrcholením jarnej informačnej kampane, ktorá nielen upozorňuje na dôležitosť duševného zdravia, ale aj verejne oceňuje kvalitnú prácu odborníkov a osobností pôsobiacich na poli duševného zdravia.“

Na tohtoročnom výročnom koncerte sme si vypočuli virtuóznych inštrumentalistov – dirigenta, skladateľa a klaviristu Petra Niňaja (vľavo) a speváka, huslistu a hráča na fujaru, rôzne píštaly a „panovu flautu“ Roba Puškára, ktorí vystupujú roka pod názvom „Páni bratia“.

Spokojné publikum

Obrazy odovzdávané ako ceny vytvoril autor z Galérie Nezábudka Václav Ryba.

Po koncerte malé občerstvenie, ktoré poskytla spoločnosť Nycomed.
Všetci účinkujúcii na slávnostnom koncerte vystupovali bez nároku na honorár.