Liga za duševné zdravie SR

História projektu

Duševné zdravie na stredných školách
V súčasnosti je projekt pozastavený.

Liga za duševné zdravie SR sa v zmysle svojich cieľov venuje podpore duševného zdravia a prevencii duševných porúch na stredných školách od roku 2007. Program bol realizovaný postupne v niekoľkých pilotných projektoch.

História projektu „Duševné zdravie na stredných školách“:

1. fáza: Pilot vzdelávacieho modulu 1: „Som v pohode. A ak nie…?“ (2007-2008)

Preventívny program (modul 3 stretnutí) vznikol s cieľom destigmatizácie duševných porúch a psychiatrie. Stretnutia sa venujú témam duševného zdravia a duševným poruchám, depresii a téme medzigeneračných problémov. Program bol pilotne realizovaný v Bratislave formou interaktívnych stretnutí so stredoškolákmi. Pilotnú fázu absolvovalo vyše 500 stredoškolských študentov.

2. fáza: Multiplikovanie vzdelávacieho modulu 1: „Som v pohode. A ak nie…?“ (2009)

Prostredníctvom projektu „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“ (2009) realizovaného vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, sa program realizuje vo všetkých regiónoch v SR. Cieľom projektu bolo vyškoliť rôzne kvalifikovaných pracovníkov pôsobiacich na stredných školách, prostredníctvom ktorých je program multiplikovaný v celej SR. Vzdelávania sa zúčastnilo 140 pracovníkov pôsobiacich na stredných školách (7 VÚC) z radov školských psychológov, poradenských psychológov z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a špecificky zameraných pedagógov.

Informácie o projekte na  www.zsi.sk.


Program „Som v pohode. A ak nie…?“ dodnes absolvovalo cca 5 000

stredoškolských študentov v celej SR.

3. fáza: Pilot vzdelávacieho modulu 2: „Nikto nie je dokonalý…“a Pilot odborného workshopu „Základy intervencie pri suicidálnom správaní adolescentov“ (2010)

Preventívny program (modul 4 stretnutí) vznikol v súvislosti s cieľmi Národného programu duševného zdravia a úloh Akčného plánu 2008-2010 ako prevencia suicidality na stredných školách. Vznikol za finančnej podpory Ministerstva zdravotníctva SR a je priamym pokračovaním predchádzajúceho vzdelávacieho modulu. Stretnutia sa venujú témam spätým so stresom, špecifickými poruchami (depresia, poruchy príjmu potravy), ale aj zásadám psychohygieny, ideálu krásy, sebaobraze a riešeniu problémových situácií. Program bol pilotne realizovaný v Bratislave a Trnave formou interaktívnych stretnutí so stredoškolákmi. Pilotnú fázu absolvovalo vyše 360 stredoškolských študentov. Pri evaluácii programu sa podarilo preukázať efektivitu programu vo všetkých sledovaných oblastiach, menovite: v znížení faktora suicidality a vo významnom zvýšení viacerých konkrétnych vedomostí o duševnom zdraví a duševných poruchách a tiež stratégiách získania odbornej pomoci.
V súvislosti s vyššie uvedenými cieľmi bol v Bratislave pilotne zrealizovaný odborný workshop určený školským a poradenským psychológom z CPPPaP. Cieľom workshopu bolo informačným a tréningovým školením zvýšiť zručnosti cieľovej skupiny pri riešení problémov, ktoré súvisia so suicidálnym správaním. Pilotne sa workshopu zúčastnilo 20 účastníkov.

4. fáza: Revízia vzdelávacích modulov a vytvorenie jednotnej koncepcie s názvom „Duševné zdravie na stredných školách“

Revíziou a zlúčením oboch vzdelávacích modulov („Som v pohode. A ak nie…?“ a „Nikto nie je dokonalý…“) sme vytvorili koncept piatich stretnutí, ktorý sme nazvali „Duševné zdravie na stredných školách“. Tento program je výsledkom niekoľkoročných skúseností- pilotných projektov a multiplikácie jednotlivých modulov. S programom „Duševné zdravie na stredných školách“ v tejto podobe sa v súčasnosti uchádzame na Ministerstve školstva SR o akreditáciu.

SÚČASNOSŤ:

5. fáza: Multiplikácia programu „Duševné zdravie na stredných školách“ a odborný workshop „Základy intervencie pri suicidálnom správaní adolescentov“ (2010).

V novembri 2010 sme zrealizovali školenia pre pracovníkov pôsobiacich na stredných školách v BA VUC. Cieľom školení je naučiť účastníkov pracovať s preventívnym programom „Duševné zdravie na stredných školách“, sprostredkovať im naše skúsenosti z praxe a tiež rozšíriť teoretickú a praktickú odbornosť tejto cieľovej skupiny v intervenciách pri suicidálnom správaní adolescentov. Program jednotlivých školení, aktuálne termíny a kontaktné údaje nájdete v časti „aktivity“.

Plány rozvoja projektu

Vzdelávanie pracovníkov pôsobiacich na stredných školách vo všetkých regiónoch SR.

Generálny partner projektu www.nadaciaslsp.sk.