Liga za duševné zdravie SR

Odborné zabezpečenie projektu

Odborné zabezpečenie projektu „Duševné zdravie na stredných školách“

Garanti projektu:

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Je absolventom FF UK odbor psychológia. Pracoval ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike FN a od roku 1985 pôsobí na Katedre psychológie FF UK. Prednáša klinickú a forenznú psychológiu, psychoterapiu a rad výberových predmetov. Jeho publikačná činnosť sa zameriava najmä na psychopatológiu, forenznú psychológiu a psychoterapiu. Je členom výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS a predsedom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti SLS a aktívnym členom v ďalších stavovských organizáciách.

 Doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Absolvent LFUK v Bratislave v r. 1970 a od skončenia štúdií pracuje na Psychiatrickej klinike FN. Postupne pôsobil ako sekundárny lekár, ambulantný lekár, ordinár pre alkohológiu, odborný asistent a zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť. Od r. 2001 je prednostom kliniky. Jeho odborné záujmy sa zameriavajú na adiktológiu, psychofarmakológiu, klinickú a forenznú psychiatriu. Je členom výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS.

ZÁKLADY INTERVENCIE PRI SUICIDÁLNOM SPRÁVANÍ ADOLESCENTOV

Autori odborného workshopu: 

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Psychológ, absolvent magisterského i postgraduálneho štúdia psychológie na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Katedre psychológie FF UK. Pedagogicky i výskumne sa venuje emocionalite a jej poruchám.

Lektori odborného workshopu: 

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

MUDr. Andrea Heretiková Marsalová

Klinický psychiater, pôsobí na Psychiatrickej klinike UNB Nemocnica Ružinov a v súkromnej ambulancii psychiatrie a psychoterapie. Absolvovala výcvik v dynamickej psychoterapii a je súdny znalec. Je členkou Psychiatrickej spoločnosti SLS a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS).

MULTIPLIKÁCIA PREVENTÍVNEHO PROGRAMU „DUŠEVNÉ ZDRAVIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Autorský/lektorský tím programu „Duševné zdravie na stredných školách“

MUDr. Dušan Alakša

Klinický psychiater, pôsobí na Psychiatrickej klinike Slovenskej zdravotnej univerzity, FNsP Bratislava a v jej Dennom psychiatrickom stacionári, kde vedie špecializovanú ambulanciu pre dospievajúce a dospelé osoby s poruchami autistického spektra.

MUDr. Magdalena Frecer

Lekár v predatestačnej príprave v odbore psychiatria. V súčasnosti pôsobí na Psychiatrickej Klinike SZU, FNsP Bratislava. V roku 2008 spolu s ďalšími odborníkmi v oblasti duševného zdravia zriadila neziskovou organizáciu KOMPAS – Komunitná pomoc a starostlivosť, n.o.

Mgr. Iva Gacíková

Psychologička v dennom psychiatrickom stacionári Psychiatrickej kliniky Slovenskej zdravotnej univerzity, FNsP Bratislava. Venuje sa psychodiagnostike a individuálnej aj skupinovej psychoterapii. Pracuje metódou katatýmno-imaginatívnej psychoterapie.

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Mgr. Viera Jamrišková

Absolventka Fakulty verejného zdravotníctva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pôsobí ako projektová manažérka Ligy za duševné zdravie SR. Od roku 2007 sa špecializuje na problematiku porúch príjmu potravy (autorka Anabell Bratislava).

Mgr. Dita Leczová

Psychologička, riaditeľka KOMPAS – Komunitná pomoc a starostlivosť, n.o., externá doktorandka v odbore klinická psychológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Zameriava sa na psychosociálnu rehabilitáciu psychóz. Venuje sa psychologickému poradenstvu, sociálno-psychologickým a komunikačným výcvikom pre rôzne cieľové skupiny.

Mgr. Lenka Práznovská

Psychologička v Dennom psychiatrickom stacionári Psychiatrickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Venuje sa psychoterapii a psychodiagnostike, v súčasnosti pracuje aj s pacientmi so sexuologickými ťažkosťami.