Liga za duševné zdravie SR

Operačný program

Liga za duševné zdravie v operačnom programe „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

Liga za duševné zdravie SR začala vo februári 2009 realizovať dlhodobý projekt „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“ v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Prostredníctvom projektu „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“ získalo občianske združenie Liga za duševné zdravie až 190 vyškolených multiplikačných pracovníkov, ktorí ďalej aktívne pôsobia v rámci osvetových činností občianskeho združenia. Cieľom školení počas projektu je zvýšiť kvalifikáciu a odbornosť pracovníkov v oblasti problematiky duševného zdravia.

Projekt „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“ sme realizovali prostredníctvom dvoch aktivít:

AKTIVITA 1

140 multiplikačných pracovníkov pôsobiacich na školách sa pripravovali a pripravujú na podporu šírenia osvety v oblasti duševného zdravia pod supervíziou garanta. Zvýši sa tak ich schopnosť rozpoznať potrebu odbornej pomoci v oblasti duševného zdravia u mladých ľudí a usmerniť ich ako sa majú vysporiadať s psychickými problémami a predchádzať im.
Trojdňové školenia sa týkali tém: základné otázky duševného zdravia, rozdiely medzi psychológom a psychiatrom, mýty o duševnom zdraví, zvládanie a riešenie krízových a záťažových situácií, efektívne zvládanie konfliktov a modelové riešenie konkrétnych situácií.

AKTIVITA 2

Ďalších 50 multiplikačných pracovníkov pôsobilo v pacientských združeniach s cieľom uľahčiť vysporiadanie sa s psychickou záťažou, ktorá je podmienená telesnou chorobou pacientov. Vyškolením multiplikačných pracovníkov v oblasti pacientskej advokácie ako i v komunikačných zručnostiach a v základoch sociálnej práce a poradenstva sa dosiahla zvýšená kvalita služieb poskytovaných naším občianskym združením.

18-dňové blokové školenia boli venované témam: pacientská advokácia, komunikácia a komunikačné zručnosti, manažment organizácie, manažment dobrovoľníkov a základy sociálnej práce a poradenstva.