Liga za duševné zdravie SR

Výnos zo Zbierky Dni nezábudiek za rok 2012

Tlačová   správa     25. február 2013

Liga za duševné zdravie SR organizuje každoročne celonárodnú zbierku, ktorá má cieľ zvýšiť informovanosť slovenskej verejnosti o duševnom zdraví. Výnos Zbierky DNI NEZÁBUDIEK ostáva v regiónoch Slovenska v členských združeniach a časť z neho je využitá na programy pre ľudí s duševnými poruchami a na dobudovanie komplexnej siete služieb, ktorá je predpokladom úspešnej liečby.

Duševné poruchy patria medzi tri skupiny ochorení, ktoré spôsobujú najviac rokov prežitých v práceneschopnosti a v invalidite. Tak sa ľudia, ktorí sa vďaka predsudkom a tabu nedostanú včas k liečbe, nedobrovoľne stávajú celoživotnými psychiatrickými pacientmi. Liga za duševné zdravie vo všetkých svojich komunikačných kampaniach prezentuje názor, že je nevyhnutné dobudovať u nás ešte stále riedku sieť služieb, ktorá je pre predpokladom ich úspešnej liečby, ktorá im pomáha vrátiť sa späť k práci a k rodine.

V roku 2012 sme prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach počas Zbierky „Dni nezábudiek 2012“ rozdali širokej verejnosti 30 tisíc edukačných letákov. V termíne od 10. – 13. októbra prebehla celonárodná Zbierka 2012, v rámci ktorej dobrovoľníci po celom Slovensku ponúkali nezábudky – symbol duševného zdravia. Do zbierky sa zapojili členské združenia LDZ SR, členské združenia ODOS, materské centrá, stredné školy a rôzne iné občianske združenia. Zbierka sa každoročne koná tromi formami: kúpou nezábudky od dobrovoľníkov, zaslaním SMS na číslo 833 a priamym poukázaním finančného príspevku na čísla účtov Ligy zverejnených aj na webovej stránke.

Ciele zbierky:

Cieľmi každoročnej kampane a zbierky je podpora sociálnej integrácie a destigmatizácie ľudí s duševnými ochoreniami (najmä podpora vzniku nových denných stacionárov, chránených dielní, chránenej práce a chráneného bývania). Projekty v regiónoch sú financované výnosom so Zbierky, ktorý členské združenia využijú na svoje rôznorodé aktivity a Liga za duševné zdravie SR na prípravu ďalších informačných a edukačných kampaní a projektov.

Mestá, školy, koordinátori

Celoslovenská zbierka v roku 2012 bola úspešná, s Ligou spolupracovalo viac koordinátorov, zapojilo sa viac škôl a aj miest. Oceňujeme zanietenie a výbornú spoluprácu koordinátorov  s regionálnymi médiami. Jednou z motivácií pre dobrovoľníkov boli tričká LDZ, ktorých výrobu sa nám podarilo zrealizovať podpory projektu z Úradu vlády a mobilného operátora ORANGE. Celkom sa zapojilo 71 slovenských miest, 194 stredných škôl a 109 koordinátorov. V pouličnej forme zbierky sa vyzbieralo 70 205,45 Eur, formou SMS sa vyzbieralo 1 806,-  Eur a formou priamych vkladov na účet Ligy sa vyzbieralo 401,78  Eur.   Spolu sme v roku 2012 vyzbierali 72 413,23 Eur.

Súťaž pre dobrovoľníkov

V tohtoročnej celoslovenskej zbierke sme pripravili súťaž pre dobrovoľníkov. Mali sme pripravených päť veľmi zaujímavých cien a mohla ich získať najlepšia dvojica dobrovoľníkov.

Vyhodnotenie súťaže dobrovoľníkov:

1.  cena – vstupenky na zápas HC Slovan v KHL
Výhercovia: Gymnázium A. Einsteina, Bratislava
Dobrovoľníci: Vrabcová, Lukáčová

2.  cena – návšteva galérie moderného umenia s maliarom Martinom Knutom
Výhercovia: Gymnázium J.Hronca, Bratislava
Dobrovoľníci: Koska, Alaxinová

3.  cena – možnosť stať sa postavou v knihe populárnej spisovateľka Evity Urbaníkovej
Výhercovia: OZ SANARE – členovia
Dobrovoľníci: Lamperová, Kossárová

4.  cena – Účasť na módnej prehliadke s FASHION TV
Výhercovia: Gymnázium J. Hronca, Bratislava
Dobrovoľníci: Štepanovičová, Halásová

5.  cena – večera so slovenským kozmonautom Ivanom Bellom
Výhercovia: Filozofická fakulta UPJŠ, Košice
Dobrovoľníci: Kováčová, Pristásová

Vyhodnotenie najlepších škôl, miest, koordinátorov a dobrovoľníkov v uliciach miest Slovenska počas zbierky v roku 2012:

Tri najúspešnejšie školy zapojené do Zbierky Dni nezábudiek 2012. Finančnú odmenu pre bratislavskú a mimobratislavskú najlepšiu školu  venovala spoločnosť Kaufland. 

Filozofická fakulta UPJŠ, Košice              2 492,77 Eur
Gymnázium A. Einsteina, Bratislava         2 101,59 Eur
1.súkromné gymnázium, Bratislava          1 798,04 Eur

Prvé tri najúspešnejších slovenských miest počas tohtoročnej Zbierky aj s vyzbieranými sumami za celé mesto.

Bratislava :  13 777,56 Eur
Košice :  8 447, 16 Eur
Prešov  :  5 128,08 Eur

Traja najlepší koordinátori v tohtoročnej zbierke:

Bratislava  ODOS :  3 849,47 Eur
Prešov  PO ART:   3 686,29 Eur
Žilina   MOZAIKA:   2 846,36 Eur


Použitie výnosu zo Zbierky „Dni nezábudiek 2012“ v regiónoch:

Čistý výnos Zbierky za rok 2012 ostáva čiastočne v regiónoch Slovenska v členských združeniach a časť sa každoročne využíva na programy pre ľudí s duševnými poruchami – aby sa napriek stigmatizácii mohli bez meškania dostať ku kvalitnej liečbe, cez komunitné programy ( aktivity v denných stacionároch, rehabilitačných strediskách a pod.) až k úplnému vyliečeniu a návratu do života, do práce a do spoločnosti.

Banská Bystrica, Sanare: Činnosť OZ Sanáre v roku 2013-terapeutické aktivity
Košice Regionálny ODOS: Arteterapia v nás
Košice Radosť: Technickým progresom a vzdelávaním k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami
Michalovce, Pozdrav: Zabezpečenie prevádzkových nákladov OZ Pozdrav a podporu rekondičných pobytov členov
Michalovce, Pro mente: Oprava plota v zariadení podporovaného bývania
Michalovce, Integra: Maškarný ples pre ľudí s duševným postihnutím
Partizánske, Topoľčany, Prvosienka: Prevádzkové náklady, internet a rekondičný pobyt
Pezinok, Dotyk: Rekondično-rehabilitačný projekt Tatranská Štrba
Považská Bystrica, Zdravá duša: Spestrime si život tvorivou činnosťou -práca s pedigom
Prešov, PO Art : Prevencia duševného zdravia v prostredí stredných škôl mesta Prešov
Prešov, Most do duše: Robme viac toho, čo funguje
Prievidza, Bojnice, Šťastie si ty: Sedem dní v týždni
Rimavská Sobota, Betlehem: Podpora činností chránených dielní a denného stacionáru pri psych.odd.
Stará Ľubovňa, No a čo?! : Spoločne za šťastím
Trenčín, Ars Vivendi: Leto s ľudovými remeselníkmi
Trenčín, OMEGA: Športový deň OZ spojený s workshopmi
Trnava, Kruh: Návrat ZP osôb s psychickým ochorením do pracovného procesu
Zvolen, Delfín: Práca nás baví
Žilina, Mozaika: chod kancelárie, voľnočasové aktivity
Bratislava, MOST : Komplexná podpora sociálnych služieb pre ľudí s duševnou poruchou
Bratislava, Krídla : Tvorivé dielne s krídlami
Bratislava, Sofia: Terénne akcie v SOFII
Bratislava, ODOS: Časopis Druhý breh – Fórum pre duševné zdravie 1, 2
Bratislava, Betlehem: Podpora psychoedukácie klientov Denného psych.stacionára a ich príbuzných

Ďakujeme všetkým partnerom informačnej kampane a celonárodnej zbierky, ďakujeme všetkým koordinátorom a tisícom dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na dobrých výsledkoch každoročnej Zbierky „Dni nezábudiek“.

Pozvanie na Slávnostný koncert LDZ SR a odovzdanie cien za prínos na poli duševného zdravia vo štvrtok 14. marca 2013

Liga za duševné zdravie organizuje informačné kampane, aby sa cez médiá šírili len korektné informácie a nie mýty a nepravdy. Vyvrcholením jarnej kampane zameranej na duševné poruchy u detí bude výročný KONCERT Ligy, na ktorom budú udelené Ceny LDZ za výnimočnú prácu na poli duševného zdravia. Bude sa konať ako vždy v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca pod záštitou primátora Bratislavy. Tento rok bude výročný koncert vo štvrtok 14. marca 2013 o 17,oo hod., večer bude  moderovať populárny herec Ady Hajdu a zahrajú a zaspievajú otec a syn, herec a muzikant Maroš Geišberg a Martin Geišberg.

Nezabúdajte na Vaše duševné zdravie. Je rovnako dôležité, ako to telesné. Sú to dve strany jednej mince, jedno bez druhého neexistuje. Stigma spojená s duševnými poruchami znepríjemňuje život ľuďom trpiacim týmto ochorením a ich rodinám, navyše bráni ľuďom vyhľadať včas odbornú pomoc. Destigmatizačné kampane zvyšujú informovanosť slovenskej verejnosti a pomáhajú nám udržiavať si dobré duševné zdravie.

Olga Valentová, kontakty s verejnosťou, Liga za duševné zdravie SR,

Tel.: 02/63815592, olga.valentova@dusevnez.sk

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.