Liga za duševné zdravie SR

WHO

 Svetová zdravotnícka organizácia

Svetová zdravotnícka organizácia už viac než 50 rokov vyhlasuje 7. apríl za Svetový deň zdravia. Tento deň je vždy venovaný inej oblasti zdravotníctva. V roku 2001 ho po prvý raz vyhlásila za Svetový deň duševného zdravia.

Duševné zdravie predstavuje základnú hodnotu života. Stále však stúpa počet ľudí s duševnými poruchami, ktoré prinášajú nesmierne utrpenie nielen im, ale aj ich najbližšiemu okoliu. Na Slovensku navštívi psychiatra ročne 250 000 ľudí, ak každý z nich pochádza zo štvrorčlennej rodiny, má každý rok s duševnou chorobou bezprostrednú skúsenosť milión ľudí.

Duševné zdravie má veľký význam aj pri vzniku mnohých závažných telesných ochorení ako sú napr. srdcocievne alebo nádorové choroby a podieľa sa tak na predčasnej úmrtnosti. Priemerný vek dožitia obyvateľov Slovenska patrí k najnižším v Európe.

Napriek týmto faktom sa duševnému zdraviu venuje nedostatočná pozornosť. Napriek tomu, že duševné poruchy sú také isté choroby ako telesné, chorí sú v porovnaní s telesne chorými naďalej diskriminovaní nielen pri možnostiach primeranej liečby, ale aj pri návrate späť do spoločnosti. Veľká väčšina verejnosti nemá o duševných poruchách dostatočné vedomosti, má o nich skreslené predstavy a predsudky, čo vedie k strachu vyhľadať pomoc psychiatra. Hoci posledné roky priniesli mnohé nové vedomosti o duševných poruchách a ich liečbe, z najrôznejších príčin sa prehlbuje priepasť medzi tým, čo by sme pacientom vedeli poskytnúť a medzi tým, čo im skutočne poskytujeme.

Tieto dôvody a snaha upozorniť na význam duševného zdravia viedli Svetovú zdravotnícku organizáciu k vyhláseniu 7. apríla 2001 za Svetový deň duševného zdravia.

V priloženom príspevku je vidieť, v akom stave sa nachádza duševné zdravie obyvateľov Slovenska (Audit zo septembra 2003, anglická verzia)